Zakelijk recht overeenkomst en gedoogplicht (380 kV)

Initiatiefnemers die een leiding (Gasunie, een warmtebedrijf), een hoogspanningsverbinding (380 kV) willen aanleggen of een watergang willen verbreden (een waterschap) zullen aanbieden een zakelijk recht overeenkomst te sluiten met een schadeloosstelling. De ervaring is dat aanbiedingen voor agrarische percelen op basis van standaardvoorwaarden en schadeloosstellingen meestal tot overeenstemming leiden.

Voor bebouwde- en niet-agrarische objecten is echter maatwerk vereist waarover moet worden onderhandeld. In een aantal gevallen lukt het dan niet om tot overeenstemming te komen en kan ervoor worden gekozen om geen overeenkomst te sluiten. Dan zal de initiatiefnemer een gedoogbeschikking aanvragen op basis van de Belemmeringenwet privaatrecht of de Waterwet en kan de rechter worden gevraagd de hoogte van de schadeloosstelling te bepalen.

Wij hebben ervaring met het sluiten van overeenkomsten en met het voeren van procedures op basis van de Belemmeringenwet privaatrecht en Waterwet.