Projectmatige begeleiding voor aanleg van netten

Voor de aanleg en instandhouding van een net, zoals voor de distributie van restwarmte, is het tijdig kunnen beschikken over de voor het tracé benodigde gronden van cruciaal belang. Wij kunnen dit op projectbasis 'turnkey' voor u verzorgen, waarbij wij een totaalpakket van disciplines aanbieden op het gebied van juridisch - en taxatietechnisch advies en rentmeesterij. Bij dergelijke projecten is het voeren van een tweesporenbeleid aan te bevelen: het enerzijds proberen om op minnelijke wijze de toestemming voor de aanleg en instandhouding van uw net te verkrijgen, het anderzijds 'als stok achter de deur' voorbereiden van een gedoogplichtprocedure. Dat geldt ook voor het verkrijgen van toestemming voor betreding van gronden voor bijvoorbeeld onderzoek voor de benodigde vergunningen, waarvoor overigens ook een gedoogplicht kan worden opgelegd.
 
Wij raken graag in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de planvorming voor de aanleg van een net. Wij denken graag mee over de ligging van het tracé, zodat deze de minst mogelijke belemmering voor private grondeigenaren met zich meebrengt. Zo kunnen wij onder meer zorgdragen voor:

  • kadastrale inventarisatie van te raken onroerende zaken door het tracé;
  • het organiseren van regelmatig te houden voortgangsoverleggen, inclusief verslaglegging en het bewaken van de opvolging van afgesproken acties;
  • het voeren van gesprekken en onderhandelingen met betrokken grondeigenaren en overige gerechtigden en/of gebruikers, zowel publiek als privaat;
  • het sluiten van zakelijk recht overeenkomsten voor de rechtmatige aanleg en instandhouding van het net en het sluiten van tijdelijk gebruiksovereenkomsten voor het gebruik van werkstroken;
  • voorbereiding van de gedoogplichtprocedure voor betreding voor onderzoeken en voorbereiding van de gedoogplichtprocedure voor de aanleg en instandhouding van het net;
  • begeleiding van de tekenaar die de perceelkaarten per gerechtigde maakt;
  • inschakeling van een projectnotaris, waarmee wij gedurende het project het contact onderhouden;
  • al het overige wat nodig is om de benodigde gronden tijdig ter beschikking te kunnen stellen.

Wij werken hiervoor op projectbasis, waarbij een projectteam wordt gevormd. Eén van onze deskundigen fungeert als projectleider. De rest van het projectteam bestaat uit een projectsecretaris, een jurist voor het maken van de overeenkomsten, een jurist voor het voeren van de gedoogplichtprocedure en grondzakendeskundigen die 'de boer op gaan' om de benodigde toestemmingen voor de aanleg en instandhouding van het net te verkrijgen.
 
Om een dergelijk project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de voortgang daarvan te bewaken hebben wij model-documenten ontwikkeld, zoals modellen voor een schriftelijk aanbod aan gerechtigden, een rappel van dat aanbod, gespreksverslagen voor het vastleggen van gesprekken met gerechtigden enzovoort. Dit alles is gericht op het ontzorgen van onze opdrachtgever.
 
Bent u geïnteresseerd in deze projectmatige aanpak?
Neem dan contact met ons op.