Hoogspanningsverbindingen (110 kV en hoger)

Nederland staat voor een grote opgave om de energievoorziening nu en op de lange termijn te garanderen. Het energietransportnet wordt steeds zwaarder belast. Voorheen voornamelijk voor grijze stroom, maar in toenemende mate steeds meer voor groene stroom. Energie uit zon, water en wind wordt steeds belangrijker. Al die energie moet kunnen worden getransporteerd. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Waterstaat voeren samen met beheerder TenneT een aantal grote projecten uit ten behoeve van de aanleg en instandhouding van hoogspanningsverbindingen. TenneT beheert hoogspanningsverbindingen van 10.000 Volt en hoger. Het gaat om verbindingen met een capaciteit van 110 kV, 150 kV, 220 kV, 380 kV en 450 kV. Transport met dergelijke voltages brengt risico's met zich mee. Daarnaast levert de aanleg en instandhouding van hoogspanningsverbindingen belemmeringen en schade voor grondeigenaren en overige gerechtigden en/of gebruikers van die gronden op.
 
Onderhandelingen over schade
Wij hebben inmiddels veel ervaring met het namens grondeigenaren voeren van overleg over planvorming en uitvoering van een tracé. Ook kunnen wij namens grondeigenaren onderhandelingen voeren met TenneT over het verlenen van toestemming voor de aanleg en instandhouding van een net over de gronden, en de hoogte van de schadeloosstelling. Meestal lukt het om met TenneT afspraken te maken over de schadeloosstelling. Soms is het echter nodig om, gezamenlijk met TenneT, een (drie)deskundigencommissie te benoemen die de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. Ook in de gevallen dat u in niet akkoord wilt gaan met het aanbod van TenneT, kunnen wij u bijstaan in een door TenneT te voeren gedoogplichtprocedure op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Daarbij kunnen wij u ook adviseren over de achteraf via de kantonrechter te verhalen schadevergoeding.
 
Onderhandelingen over Uitkoopregeling woningen
In sommige gevallen zijn de gevolgen voor woningeigenaren onder of nabij een hoogspanningsverbinding zo groot, dat zij in aanmerking komen voor de uitkoopregeling die is vastgesteld door de minister van Economische Zaken. De Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding (hierna: 'de Uitkoopregeling') is vastgesteld voor specifieke gevallen waarin woningen direct of bijna direct zijn gelegen onder hoogspanningsverbindingen met een vermogen van 50 kV tot en met 380 kV. De Uitkoopregeling is volgens het ministerie van Economische Zaken niet vastgesteld vanwege mogelijke gezondheidsrisico's, maar vanwege mogelijke onverkoopbaarheid van deze woningen. Gemeenten zijn belast met de uitvoering van de Uitkoopregeling. Wij kunnen enerzijds gemeenten bijstaan in deze uitvoering, anderzijds kunnen wij woningeigenaren bijstaan indien zij gebruik wensen te maken va deze Uitkoopregeling.
 
Neem voor meer informatie contact met ons op.