Gedoogplichtprocedure

In sommige gevallen lukt het een aanlegger niet om met iedere grondeigenaar en/of anderszins gerechtigden afspraken te maken over de aanleg en instandhouding van een net of de uitvoering van een werk op danwel in de benodigde gronden. In het geval van openbare netten en openbare werken, waarvan de aanleg algemeen nut betreft, kan tegen de onwelwillende grondeigenaren en/of anderszins gerechtigden een gedoogplichtprocedure worden gevoerd. Voorwaarde is dat de belangen niet zodanig door het net (het werk) worden geschaad dat onteigening nodig is. Deze gedoogplichten vinden hun grondslag in de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Waterwet, de Elektriciteitswet of de Telecommunicatiewet, afhankelijk van het type werk dat moet worden uitgevoerd.
 
Gedoogplichten op grond van de Waterwet kunnen bijvoorbeeld worden opgelegd voor de uitvoering van dijkversterking. Dergelijke gedoogplichten worden opgelegd door dijkgraaf en heemraden van het desbetreffende waterschap. Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht kunnen bijvoorbeeld worden opgelegd voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Ook de Elektriciteitswet en Telecommunicatiewet dienen ieder een apart doel. Voor de Telecommunicatiewet is de Autoriteit Consument en Markt het bevoegd gezag voor het opleggen van gedoogplichten. 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de beoordeling van gedoogverzoeken op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. In de praktijk worden deze gedoogverzoeken beoordeeld door Rijkswaterstaat Corporate Dienst. Deze procedure is ook van toepassing op verzoeken die worden gedaan in het kader van de Elektriciteitswet. 
 
Ten slotte kunnen gedoogplichten worden opgelegd voor betreding voor bijvoorbeeld onderzoek. Deze gedoogverzoeken worden in het geval van de Waterwet wederom opgelegd door dijkgraaf en heemraden van het desbetreffende waterschap. In het geval van de Belemmeringenwet Privaatrecht is de burgemeester van de gemeente waarin het perceel is gelegen de beoordelende instantie.
 
Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden van een gedoogplichtprocedure. Zo kunnen wij onder meer onderzoeken of uw project wordt bestempeld als een project 'van algemeen nut', waardoor u voor dat project een gedoogverzoek kunt indienen. Als dat het geval is, dan zijn wij u graag zo efficiƫnt mogelijk van dienst. Daartoe beschikken wij onder meer over een gestandaardiseerd stappenplan om een dergelijke procedure in goede banen te leiden. Indien aan de orde, kunnen wij voor u een erkenning van openbaar belang voor uw project verzorgen. Tevens kunnen wij voor u de benodigde stukken opstellen en overleg voeren met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, het desbetreffende waterschap of de burgemeester van de gemeente waarin de benodigde grond is gelegen. Nadien kunnen wij u ook bijstaan in de procedure over schadevergoeding. Neem voor meer informatie contact met ons op.