Zakelijke rechten en gedoogplichten

Voor de aanleg en instandhouding van kabels en leidingen, windturbines, zonneparken en hoogspanningsverbindingen is het voor de aanlegger in veel gevallen niet nodig om een gehele onroerende zaak in eigendom te verwerven. De belemmering van het gebruik van de onroerende zaak door de eigenaar is in die gevallen beperkt, en de aanlegger kan volstaan met afspraken over medegebruik van de onroerende zaak.
 
Een net (voor transport of distributie van bijvoorbeeld elektriciteit, water, warmte of gas) is op grond van artikel 5:20 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek een zelfstandige onroerende zaak. Natrekking, waarbij de eigendom toevalt aan de grondeigenaar, is daardoor niet aan de orde. Wel dient de aanlegger van het net toestemming van de grondeigenaar en eventuele overige gerechtigden en/of gebruikers van de onroerende zaak te verkrijgen. Deze toestemming kan op verschillende manieren worden verkregen en, indien nodig als ultimum remedium worden afgedwongen.
 
Wij kunnen u adviseren over (de vestiging van) beperkt zakelijke rechten (van opstal) of kwalitatieve verplichtingen en over (het laten opleggen van) gedoogplichten op grond van bijvoorbeeld de Belemmeringenwet Privaatrecht of de Waterwet.
 
Ook kunnen wij u adviseren over de vergoedingenstructuur bij de vestiging van beperkt zakelijke rechten (van opstal) of kwalitatieve verplichtingen en bij het (laten opleggen van) gedoogplichten. Hiernaast ziet u wat wij in een concreet geval voor u kunnen betekenen.