Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

De Wet voorkeursrecht gemeenten (ook wel bekend als Wvg) is bedoeld om de positie van met name gemeenten op de grondmarkt te versterken. De Wvg kan onder meer worden toegepast indien aan gronden een niet-agrarische bestemming toegekend wordt (of wordt toegedacht), waar het huidige gebruik van de gronden van afwijkt.

Voor het vestigen en continueren van een wettelijk voorkeursrecht zijn maximaal twee vestigingsbesluiten nodig. Een aandachtspunt is, dat als het opvolgende planologische besluit (in de meeste gevallen de vaststelling van het bestemmingsplan of inpassingsplan met een niet-agrarische bestemming) niet tijdig wordt genomen, het voorkeursrecht van rechtswege vervalt.

Een eigenaar die zijn gronden, waarop een wettelijk voorkeursrecht is gevestigd, wil verkopen, moet zijn eigendom eerst aan de gemeente aanbieden. De gemeente heeft hierna zes weken de tijd om te beslissen of zij in beginsel bereid is om de aangeboden gronden aan te kopen. Wanneer partijen het niet eens worden over de marktwaarde kan de rechter worden gevraagd de prijs te bepalen.

Wij kunnen gemeenten adviseren bij het vestigen van het voorkeursrecht en alle procedures die daaruit voortvloeien. Wij staan ook bedrijven en particulieren bij die te maken krijgen met een voorkeursrecht op hun eigendom.

Hiernaast vindt u meer informatie over uw situatie.