Administratieve onteigeningsprocedure

Een gemeente, provincie, waterschap, corporatie of gemeenschappelijke regeling die wil onteigenen, heeft daarvoor toestemming nodig van de Kroon, door middel van het doen slaan van een koninklijk besluit tot onteigening. In de praktijk is Rijkswaterstaat Corporate Dienst belast met de uitvoering van de administratieve onteigeningsprocedure. Het verkrijgen van de benodigde toestemming is niet eenvoudig en vereist kennis en ervaring gezien de hoge formele eisen die de Kroon aan onteigening stelt. Het gaat tenslotte om een zeer ingrijpende actie – een  inbreuk op het eigendomsrecht – die alleen ingezet mag worden als "ultimum remedium".

Om toestemming van de Kroon te verkrijgen dient een onteigeningsplan op te worden gesteld. Op basis van een onteigeningsplan dient het bevoegde bestuursorgaan dan te besluiten om de Kroon (Rijkswaterstaat Corporate Dienst) te verzoeken om de administratieve onteigenings­procedure te voeren. Bij de beoordeling van een verzoekbesluit gaat de Kroon in de eerste plaats na of het verzoek voldoet aan de eisen die de onteigeningswet daaraan stelt. Indien dit het geval lijkt te zijn, stelt de Kroon een ontwerp koninklijk besluit op en legt dit samen met (een groot deel van) het onteigeningsplan ter inzage. De Kroon kan het verzoek vervolgens ambtshalve of naar aanleiding van de bij hem ingediende zienswijzen óf geheel of gedeeltelijk afwijzen, óf toewijzen.

Een verzoek tot onteigening wordt in ieder geval afgewezen indien (het verzoek tot) onteigening:

  • in strijd is met het recht;
  • het publiek belang, ruimtelijk ontwikkelingsbelang of volkshuisvestingsbelang niet dient;
  • niet noodzakelijk is en;
  • niet urgent is.
Wij hebben jarenlange ervaring met het voorbereiden van administratieve onteigenings­procedures en beschikken over de expertise om een deugdelijk onteigeningsplan op te stellen. Wij kunnen u met trots melden dat alle door ons verzorgde administratieve onteigenings­procedures tot nu toe zonder terugverwijzing hebben geleid tot een koninklijk besluit tot onteigening.