Taxatie van de marktwaarde

Onze adviezen gaan in de meeste gevallen veel verder dan het bepalen van de marktwaarde. Het bepalen van de volledige schadeloosstelling bijvoorbeeld, omvat veel meer dan de werkelijke waarde die in de onteigening als uitgangspunt wordt gehanteerd. In veel gevallen is de marktwaarde echter wel de basis voor een advies. Het is voor een goed advies van belang dat wordt uitgegaan van algemeen geldende waardebegrippen.

De taxateurs van Overwater zijn ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), geregistreerd als be√ędigd rentmeester, lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en/of RICS gecertificeerd. Wij hanteren waarde­begrippen die door onafhankelijke instituten worden vastgesteld en die door de beroepsorganisaties worden uitgedragen.

Bij het bepalen van de marktwaarde geldt net als in de andere vormen van taxatie, dat de onderbouwing de kern vormt van de taxatie. Voor partijen geldt in veel gevallen dat juist de waarde de essentie is, maar deze waarde is een logische uitkomst van de goede onderbouwing. De tijd dat een taxateur op basis van kennis en ervaring zijn vinger in de lucht  stak en zo de waarde bepaalde, hebben we gelukkig ver achter ons gelaten. Zonder een goede onderbouwing is een waarde in een taxatierapport een lege huls. U kunt er van op aan dat onze taxateurs de onderbouwing van de waarde zeer serieus nemen.