Planschaderisicoanalyse (psra)

Voor marktpartijen is het belangrijk om vooraf te onderzoeken of een bouwplan planschade zal veroorzaken. Door middel van een planschaderisicoanalyse (afgekort: psra) kan de te verwachten planschade onderzocht worden. Planschade zal immers door de gemeente (of de provincie of het ministerie) als kostenpost voor u als marktpartij worden opgenomen in een exploitatieplan of als een door u als marktpartij te betalen post in een anterieure overeenkomst.

Wanneer de planschade inzichtelijk is gemaakt, kan deze bij de verdere planvorming worden betrokken. Bijvoorbeeld door het sluiten van een planschadeverhaalsovereenkomst met de gemeente. Ook kan op basis van de planschaderisicoanalyse het plan worden aangepast om de schade te beperken.

De Omgevingswet, die (onder meer) de Wet ruimtelijke ordening moet gaan vervangen gaat naar verwachting voor een flinke verandering op het gebied van planschade zorgen. De invoering van de Omgevingswet is meerdere malen uitgesteld, waardoor nu niet met zekerheid te zeggen is wanneer deze wet precies in werking zal treden. In de advisering over planschade wordt nu al op de (invloed van de) Omgevingswet geanticipeerd.