Adviescommissie planschade

Als een belanghebbende meent voor een tegemoetkoming in planschade in aanmerking te komen, kan hij bij het college van burgemeester en wethouders (of provinciale staten of de minister) een aanvraag tegemoetkoming planschade indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van vijf jaar na het onherroepelijk worden van de gewijzigde planologische situatie.

Na het indienen van een aanvraag wordt door de gemeente of het behandelende bestuursorgaan (behoudens uitzonderingen) een schadebeoordelingscommissie benoemd als adviseur. De planschadecommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders of het bestuursorgaan over het te nemen besluit: heeft de aanvrager wel of geen recht op een tegemoetkoming in planschade? Het college van burgemeester en wethouders neemt hierna een besluit, waartegen bezwaar, beroep en hoger beroep openstaat.

Onze deskundigen hebben ervaring met het geven van advies binnen het verband van een planschadecommissie. Wij kunnen voor uw gemeente zorgen voor een onafhankelijk advies. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.