Aanvraag tegemoetkoming in planschade

Indien u van mening bent dat u planschade lijdt of geleden heeft, dan kunt u een aanvraag indienen bij het college van burgemeesters en wethouders (of, in voorkomende gevallen, Gedeputeerde Staten of de minister) voor een tegemoetkoming in planschade.

Planschade kan (onder meer) veroorzaakt worden door vermindering of verlies van privacy en/of uitzicht, geluidsoverlast, schaduwwerking of minder lichtinval. Dit zijn voorbeelden waarbij uw eigendom in waarde kan dalen. 
Bij planschade kan ook sprake zijn van inkomensderving. Bijvoorbeeld door het vervallen van een horecabestemming of het voor klanten moeilijker bereikbaar worden/zijn van een onderneming.

Voor het in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in planschade is onder andere van belang of de schade te voorzien was en of de schade door aankoop, onteigening of op een andere wijze is vergoed. Een aanvraag kan ingediend worden binnen een termijn van vijf jaar na het onherroepelijk worden van het gewijzigde bestemmingsplan of de omgevingsvergunning.

Wij kunnen u adviseren of een aanvraag kans van slagen heeft en zo ja, een aanvraag voor u indienen. Via onze planschadetool over planschade kunt u zelf controleren of u hiervoor in aanmerking zou kunnen komen.
 

Bekijk hier of u planschade kunt aanvragen