Planschade

Planschade kan ontstaan door het wijzigen van een bestemmingsplan of omgevingsvergunning, met als gevolg dat de waarde van de grond en/of het vastgoed daalt. Ook is het mogelijk dat als gevolg van het plan of de vergunning inkomensschade optreedt.

Een tegemoetkoming in planschade moet worden toegekend als de schade redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van een eigenaar behoort te blijven.

Onze diensten in het kader van planschade zijn advisering op het gebied van planschaderisicoanalyses, second opinions, reguliere advisering en het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade.

Ook hebben wij veel ervaring met planschade waarbij milieu- en externe veiligheidswetgeving (Wmb, Bevi) een rol speelt.

De Omgevingswet, die (onder meer) de Wet ruimtelijke ordening moet gaan vervangen, gaat naar verwachting voor een flinke verandering op het gebied van planschade zorgen. Planschade zal nadeelcompensatie gaan heten, en pas kunnen worden toegekend na het verlenen van een omgevingsvergunning. Eind juni 2020 zal duidelijk worden of de voorgenomen datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, 1 januari 2021, gehaald zal worden.
 

Bekijk hier of u planschade kunt aanvragen