Tegemoetkoming bij nadeelcompensatie

Soms veroorzaakt de overheid schade bij de feitelijke rechtmatige uitoefening van haar bevoegdheid. Als die schade een bedrijf of particulier in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, heeft dat bedrijf of die particulier in beginsel recht op een vergoeding (compensatie).

Bij een aanvraag tot nadeelcompensatie wordt eerst bepaald of de verzoeker recht heeft op een vergoeding. Zo moet er onder andere sprake zijn van een oorzakelijk verband en van het ontbreken van voorzienbaarheid.

Als de verzoeker recht heeft op een vergoeding, wordt de hoogte van de eventuele compensatie bepaald waarbij rekening wordt gehouden met het normaal maatschappelijk (ondernemers)risico, risicoaanvaarding en de eventuele schadebeperkende maatregelen die verzoeker heeft getroffen. Dat kan dan leiden tot het bepalen van een tegemoetkoming in de schade.

Krijgt u te maken met de uitvoering van een project waarbij u vreest voor schade? Wij kunnen u helpen om de schade inzichtelijk te maken en een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen.