Nadeelcompensatie

De overheid handelt in het algemeen belang ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taak. Die taak vloeit voort uit wetten of regels, het zogeheten rechtmatig overheidshandelen. Als gevolg van dit handelen kan schade ontstaan voor burgers of bedrijven. Denk aan dijkverzwaring, de aanleg van een provinciale weg of verbreding van het spoor. Als die schade of dat nadeel onevenredig zwaar is dan kan deze voor compensatie in aanmerking komen.

Indien u schade of nadeel lijdt of meent te lijden als gevolg van rechtmatig overheidshandelen, bijvoorbeeld van de aanleg van een rijksweg, een hoogspanningsverbinding of andere grote ruimtelijke ingreep, kunt u vragen aan de schadeveroorzakende overheid dat nadeel of die schade te compenseren. Nadeelcompensatie is wel iets anders dan planschade. Planschade kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Nadeelcompensatie komt voor bij uitvoeringswerkzaamheden die tijdelijke of permanente schade tot gevolg hebben. Er moet dan sprake zijn van onevenredig nadeel en van schade die boven het maatschappelijk risico uitkomt dat een ieder heeft.