Kostenverhaal en samenwerkingsovereenkomsten

Het ontwikkelen van een gebied is een tijdrovende en kostbare operatie. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat regels en mogelijkheden voor overheden (meestal gemeenten, maar soms ook provincies of het Rijk) om de kosten die in het kader van gebiedsontwikkeling gemaakt worden te verhalen op partijen die (een deel van) het gebied (mogen) ontwikkelen. Deze regels over grondexploitatie zijn opgenomen in afdeling 6.4 van de Wro. Het Nederlandse kostenverhaalsysteem is een gesloten systeem, dat er vanuit gaat dat de grondexploitatie­kosten van een gebiedsontwikkeling ten laste komen van die ontwikkeling. Hierbij val te denken aan verwervingskosten, plankosten, kosten bouw- en woonrijp maken en apparaatskosten. Deze kosten kunnen ofwel via een samenwerkingsovereenkomst verhaald worden, ofwel via een exploitatieplan.

Partijen kunnen afspraken voor het verhalen van ontwikkelingskosten vastleggen in een zogenaamde anterieure exploitatieovereenkomst, een vorm van een samenwerkings­overeenkomst. Bij het uitblijven van afspraken moet in veel gevallen een exploitatieplan worden vastgesteld, op basis waarvan de kosten dwingendrechtelijk worden verhaald.

Wij hebben veel kennis over de theoretische én praktische toepassing van het huidige systeem van kostenverhaal op basis van de Wro evenals van de (extra) mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt. Uiteraard anticiperen wij voor wat betreft het kostenverhaal ook op de toekomstige inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verschillende soorten adviezen die wij kunnen geven over samenwerkingsovereenkomsten, exploitatieplannen en – in het verlengde van exploitatieplannen – het ramen ('taxeren') van de inbrengwaarde van gronden.