Samenwerkingsovereenkomsten: anterieure en posterieure grondexploitatieovereenkomsten

Partijen kunnen afspraken over grondexploitatie allereerst vastleggen door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een (anterieure) grondexploitatieovereenkomst. Deze anterieure overeenkomst komt in de plaats van een eventueel exploitatieplan. 

Aan de hand van wet- en regelgeving en jurisprudentie bekijken wij welke kosten ten laste van een gebiedsontwikkeling mogen worden gebracht, welke eisen ten aanzien van de locatie  moeten worden gesteld en of een tijdvak of fasering noodzakelijk is. Daarna treden de initiatiefnemer(s) tot gebiedsontwikkeling en een overheid in onderhandeling over de te sluiten anterieure grondexploitatieovereenkomst. 

Indien reeds een exploitatieplan is vastgesteld, maar partijen nog aanvullende afspraken willen maken, dan kunnen wij u ook adviseren over (het opstellen van) een posterieure grondexploitatieovereenkomst. In een posterieure overeenkomst kunnen de regels die zijn gesteld in het exploitatieplan verder worden uitgewerkt, zodat partijen beter weten waar zij aan toe zijn. 

Wij staan een procesmatige begeleiding van het onderhandelingstraject voor. Door het hanteren van agenda's, duidelijke verslaglegging, het steeds verder uitwerken van conceptovereenkomsten en het aanspreken van partijen op het uitvoeren van hun actiepunten kunnen wij op adequate wijze tot een gewenst resultaat komen. Wij kunnen dit onderhandelingsproces van begin tot aan het daadwerkelijk overeenkomen voor u of voor beide partijen begeleiden. Ook kunnen wij als penvoerder optreden bij het opstellen van een (anterieure) grondexploitatieovereenkomst. Ten slotte kunnen wij de door u opgestelde (anterieure) grondexploitatieovereenkomst financieel en juridisch toetsen. Neem voor meer informatie contact met ons op.