Deskundigencommissie erfpacht

Het recht van erfpacht wordt primair beheerst door de regels van titel 7 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ('BW'). Daarnaast zijn bloot eigenaar en erfpachter grotendeels vrij om aanvullende c.q. afwijkende afspraken overeen te komen. In de meeste gevallen voorzien de erfpachtovereenkomst en/of de algemene erfpachtvoorwaarden in een geschillenregeling, voor het geval er een geschil tussen partijen ontstaat. Een dergelijk geschil heeft vaak betrekking op onenigheid over herziening van de door de erfpachter te betalen (periodieke) geldsom voor het hebben van het recht van erfpacht (de 'canon'), of op onenigheid over aankoop van het recht van erfpacht door de erfpachter waardoor deze het vol eigendom van de onroerende zaak verwerft. Ook ontstaat van discussie over de waarde van de bloot eigendom wanneer de erfpachter de bloot eigendom te koop aangeboden krijgt of aangeeft de bloot eigendom te willen kopen. 

In erfpachtovereenkomsten is vaak bepaald dat een geschil beslecht dient te worden door drie onafhankelijke deskundigen. De bloot eigenaar mag dan één deskundige aanwijzen en de erfpachter ook. Deze twee deskundigen benoemen dan vervolgens een derde deskundige, die veelal optreedt als onafhankelijk voorzitter van deze deskundigen­commissie. De deskundigencommissie beslecht het geschil door het opstellen van een bindend advies. 

Onze grondzakendeskundigen en grondzakenjuristen hebben al vele malen opgetreden als lid of voorzitter van een deskundigencommissie erfpacht. Wij weten welke eisen in de rechtspraak aan een bindend advies in het kader van een recht van erfpacht worden gesteld. Omdat wij niet alleen de juridische kennis in huis hebben, maar ook over taxatie-technische kennis beschikken, kunnen wij u op goede en efficiënte wijze adviseren over erfpachtgeschillen. Daarbij besteden wij ook aandacht aan het horen van partijen over hun visie over het geschil en de voorwaarden die de wet stelt aan geschillenbeslechting. 

Indien u één van onze deskundigen wilt raadplegen of wilt benoemen als lid of voorzitter van een deskundigencommissie erfpacht, neem dan contact met ons op.