Betalingsrechten en fosfaatrechten

Betalingsrechten
Voor (actieve) landbouwers is door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid het stelsel van betalingsrechten van kracht. Met het stelsel kan de landbouwer jaarlijks een aanvraag indienen bij de Gecombineerde Opgave voor het verkrijgen van een directe betaling uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De uitbetaling kan na controle van een aantal gestelde voorwaarden door RVO worden uitgekeerd.

De betalingsrechten bestaan uit een basisbedrag en wordt aangevuld met een vergroeningsbetaling voor het verplicht toepassen van vergroening om biodiversiteitverlies en achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan.

De betalingsrechten kunnen worden verkocht of verhuurd. Een overdracht dient digitaal te worden ingediend voor 15 mei van elk jaar via mijnrvo.nl.

Betalingsrechten die 2 jaar achter elkaar niet zijn benut / uitbetaald vervallen aan de Nationale Reserve.


Fosfaatrechten
De Nederlandse veehouderij heeft de laatste jaren te maken met het reguleren van het mestbeleid zoals dat in Europa is overeengekomen. Om verdere groei van de veestapel met de daarbij behorende stikstof- en fosfaatproductie te limiteren, heeft de Nederlandse overheid productierechten aan de veehouderij toegekend. Zonder het op naam hebben van de rechten is het verboden om mest te produceren.

Vanaf 1 januari 2018 zijn aan (melk)veehouders fosfaatrechten toegekend. De omvang van de Nederlandse rundveehouderij is daarmee gelimiteerd. Voor het uitbreiden van de melkveestapel zullen fosfaatrechten gekocht moeten worden van de veehouder die de veestapel inkrimpt en/of het bedrijf beëindigt. De fosfaatrechten zijn verhandelbaar tussen de (melk)veehouders waarbij per transactie 10% van het aantal rechten wordt afgeroomd.


Wat wij doen
Wij bemiddelen in betalings- en fosfaatrechten. Wij stellen de bijbehorende koopovereenkomst op, zorgen dat koopsommen geïnd en uitbetaald worden en dragen zorg voor het indienen van de benodigde gegevens voor de (digitale) overdracht.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of kijk voor aanbod bij Aanbod objecten, Productie- en betalingsrechten.