Beheren van agrarisch vastgoed

Het beheren van agrarisch vastgoed (rentmeesterij) voor particulieren, beleggers, overheden, stichtingen en fondsen is sinds 1804 een kernactiviteit van Overwater Rentmeesterskantoor. Voor vele eigenaren en pachters zijn wij al generaties lang hét kantoor binnen de wereld van de rentmeesterij. Het beheer van agrarisch vastgoed is gericht op continuïteit, ook wat betreft de relatie met de pachter en met de omgeving, zoals de overheid. Onze rentmeesterij is erop gericht om kansen in de markt, passend bij uw bezit, te benutten.

Onze rentmeesters werken onder het motto: "een rentmeester zorgt voor rente, onder behoud van kapitaal".

Wij onderkennen dat het beleggen in agrarisch vastgoed vaak gevoelsmatige aspecten in zich heeft van traditie en verbondenheid, zowel voor verpachters als voor pachters. Het uitgangspunt is het behartigen van de belangen van de verpachter.

Waaruit kan het beheer bestaan?
Als rentmeester ontzorgen wij u door alle uitvoerende werkzaamheden en het beheer van uw agrarische eigendommen voor u te verzorgen. Het beheer kan bestaan uit:

  • onderhouden van het contact met de pachter;
  • toezicht houden op het gebruik;
  • innen van de pacht, erfpachtcanon en retributie;
  • contractbeheer;
  • onderhouden van de gebouwen;
  • verhuren van jachtrechten;
  • het behartigen van de belangen van de eigenaar bij alle voorkomende zaken;
  • de financiële verantwoording van het beheer;
  • het bijhouden van bestemmingsplannen;
  • het jaarlijks verstrekken van een waardeoverzicht van uw bezit voor uw balans of belastingaangifte.

Wij stellen periodiek een verpachtersrapportage op aan de hand waarvan wij met u overleggen over de te volgen strategie. 

Omdat beheer één van de speerpunten van ons kantoor is, investeren wij doorlopend in het up-to-date houden van ons Contract Administratie systeem (CA3). CA3 is gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem (GIS) en voorziet in een viewerfunctie voor de opdrachtgever, waardoor u voortdurend kennis kunt nemen van de gegevens van uw agrarisch vastgoed.

Als u dat wilt, wordt de jaarlijkse oplevering van de jaarrapportage aan uw wensen aangepast, zodat u bijvoorbeeld die rapportage een op een kunt overnemen in uw eigen verslaglegging.

Neem contact met ons op; wij verkennen graag met u de mogelijkheden wat Overwater als beherend rentmeester voor u kan betekenen.

Zie ook onze Rekentool pachtprijs 2019