Overwater Academie zorgt voor het intern delen van kennis

dinsdag 10 maart 2020Geschreven door Julian Bartels
Kantoor Overwater heeft het verwerven en delen
van kennis hoog in het vaandel staan.
Deze kennis komt samen in Overwater Kenniscentrum, afgekort tot ‘OKC’.

OKC organiseert onder meer periodieke studiebijeenkomsten, voor en door collega's, onder de naam ‘Overwater Academie’. In 2019 heeft Overwater Academie de eerste cursusavonden georganiseerd, met als thema ‘Schadeloosstelling en grondbeleid anno nu’. In februari 2020 zijn er opnieuw cursusavonden georganiseerd, ditmaal met als thema ‘Rentmeesterij anno nu’.

Tijdens de eerste cursusavond in 2020 zijn twee onderwerpen behandeld: erfpacht (in landelijk gebied) en de verwerving van glastuinbouwbedrijven ten behoeve van een niet-agrarische bestemming. De presentatie over erfpacht is gegeven door Arno Huysmans. Erfpacht is voor de meeste mensen een ongrijpbaar onderwerp. Aan de orde is onder andere geweest: Hoe, waar en waarom zet je erfpacht in, in plaats van bijvoorbeeld uitgifte in pacht of verwerving van volle eigendom? Erfpacht kan in sommige gevallen ook interessant zijn voor een belegger of een agrariër. Hierbij spelen fiscale argumenten mee.

Na de presentatie over erfpacht volgde die van Laurens Gräper en Erik Pekelder over de verwerving van glastuinbouwbedrijven ten behoeve van een niet-agrarische bestemming en de manier waarop een schadeloosstelling dan moet worden berekend. Voordat er een aantal relevante casussen aan de orde kwam, is eerst de theorie behandeld: wanneer kan onteigend worden? Waar heeft de eigenaar en/of gebruiker dan recht op? De casus ging over de strategische verwerving van een glastuinbouwbedrijf op basis van de marktwaarde (dus nog niet ter voorkoming van onteigening), al dan niet rekening houdend met een mogelijke functiewijziging. Vervolgens werd een casus toegelicht waarbij een glastuinbouwbedrijf op basis van een volledige schadeloosstelling is verworven om de komst van een nieuw bedrijventerrein mogelijk te maken.

Tijdens de tweede cursusavond zijn aan de orde geweest: landgoederen en pacht verzorgd door respectievelijk Gijs Colpaert en Pieter Kerkstra. Bij het eerste onderwerp is ingegaan op het traditionele verdienmodel bij landgoederen van pacht, jachtpacht en houtopbrengst versus de instandhouding door nieuwe kostendragers (bijvoorbeeld andere aanwending gebouwen). Onze betrokkenheid bij het beheer van landgoederen kenmerkt zich door een realistische langetermijnstrategie, het uitvoeren daarvan en een goede directievoering. Deze is gericht op het ontzorgen van de eigenaar, het voeren van financiële administratie, pachtbeheer, bosbeheer en fiscaliteit (landgoed BV en de Natuurschoonwet 1928).

Vervolgens heeft Pieter Kerkstra een presentatie verzorgd over pacht. Pieter heeft onder meer de basisbeginselen van pacht behandeld: wat is pacht en welke vormen zijn mogelijk? Ondanks dat pacht al heel lang bestaat is het nog steeds een actueel onderwerp, bijvoorbeeld aangaande de pachtprijzensystematiek. De cursusavond werd afgesloten met de behandeling van het toekomstige pachtrecht, zoals dat al een tijd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in voorbereiding is. Later dit jaar zal de minister hier mogelijk meer duidelijkheid over kunnen geven.

Tijdens de laatste cursusavond in het kader van ‘Rentmeesterij anno nu’ stonden op de agenda: voorgezet gebruik om niet van agrarische grond en agrofiscaliteiten door respectievelijk Laurens Gräper en Peter de Bruin .Tijdens de eerste presentatie zijn onder meer verschillende vormen en de daarmee samenhangende afspraken van voortgezet gebruik besproken. De mogelijkheden om voortgezet gebruik om niet te beëindigen zijn voor een grondeigenaar net zo belangrijk als het maken van afspraken over het in gebruik geven van grond. Vaak worden gronden aangekocht door bouwers/ontwikkelaars met het doel om deze in de toekomst tot ontwikkeling te brengen. In de tussenliggende periode kunnen deze gronden om niet in gebruik worden gegeven. Het beëindigen van voortgezet gebruik om niet levert in de praktijk vaak discussie op.

Peter de Bruin heeft de Overwater Academie cursusavonden afgesloten met een presentatie over agrofiscaliteiten onder andere bij erfpacht en bij exploitatie van een agrarisch bedrijf via een combinatie van rechtsvormen. Meer specifiek is ingegaan op de combinatie van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een maatschap. Ook hier is maatwerk vereist. De avond werd afgesloten met fiscaliteit bij beëindiging van een (agrarische) onderneming.

De gegeven presentaties door Overwater Academie zijn als heel leerzaam ervaren. In de toekomst zullen nieuwe interne cursussen worden georganiseerd.
Uiteraard is het ook mogelijk om vanuit OKC externe cursussen te organiseren op het gebied van grondzaken en rentmeesterij, bijvoorbeeld een opfriscursus grondbeleid. Lees hier meer over de mogelijkheden.